Love og regler

Anskaffelse, bruk og oppsigelse av PMR/DMR

Post- og teletilsynet er tilsyns- og forvaltningsorgan for post- og telesektoren i Norge. Ansvarsområdet omfatter blant annet tildeling av konsesjoner for radiosamband og forvaltning av radiofrekvensspektere

Dette er PMR

PMR-nett er mobile radiosambandsnett til internt bruk for en begrenset gruppe med egne kommunikasjonsbehov. PMR kan være både én til én-kommunikasjon eller én til mange, det vil si at alle på radiosambandsnettet hører samme beskjed samtidig.

Bruksområder

Typiske brukergrupper er nødetater, transport og industri. PMR-nett brukes også ved større arrangementer som idrettsstevner og konserter.

Konsesjonsplikt

Det kreves konsesjon for å besitte, etablere og bruke PMR-utstyr.

Søknad om konsesjon

Søknad sendes til Post- og teletilsynet. Søknadsskjema fås hos radioforhandlere eller Post- og teletilsynet.

Regler for bruk

Det er bare de som har konsesjon som har lov til å bruke PMR-utstyr. Konsesjonsinnehaver er ansvarlig for at uvedkommende ikke får adgang til nettet og radioutstyret. Det er ikke uvanlig at flere konsesjonsinnehavere deler samme radiokanal. I dette ligger at andre brukere kan høre hva som sies. Det er ikke tillatt å avlytte, ta opp, gjengi eller bruke korrespondanse som ikke er rettet til egen stasjon. Det er normal radioprosedyre å lytte før man aktiverer radiosenderen og begynner å snakke, slik at man ikke forstyrrer andre som er i gang med å formidle beskjeder.

Gebyr

Stortinget har vedtatt at Post- og teletilsynets virksomhet skal være selvfinansierende. Det betyr at det må betales for alle tjenester. Dette gjøres i form av gebyrer. For PMR-nett er gebyrene knyttet til konsesjonen, og skal betales så lenge denne er gyldig. Dette innebærer at det skal betales gebyr selv om det for eksempel ikke er anskaffet radioutstyr, eller om sambandsnettet ikke er satt i drift/ikke er operativt. Gebyrene følger kalenderåret. For 2005 var gebyrsatsene: kr 1.850,- pr. basestasjon/fast stasjon og kr 350,- pr. mobil radiostasjon. Fakturagrunnlaget er basert på de opplysninger som er sendt inn til Post- og teletilsynet. Tilsendt faktura skal betales i sin helhet. Gebyrsatsene endres i samsvar med konsumprisindeksen.

Endringer

Ved behov for endringer i PMR-nett skal konsesjonsinnehaver kontakte Post- og teletilsynet på forhånd. Faste radioinstallasjoner: Flytting av fastmonterte installasjoner (base- eller styrestasjoner), utvidelse av PMR-nettet med flere base- eller styrestasjoner og endringer i det tekniske opplegget, skal ikke foretas uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra Post- og teletilsynet. Mobile radiostasjoner: Konsesjonsinnehaver skal umiddelbart melde skriftlig om antall mobile radiostasjoner endres. Dersom utvidelsen omfatter 15 eller flere stasjoner, må det søkes om tillatelse på forhånd. Navn- og adresseendringer: Endring av konsesjonsinnehavers navn og/eller adresse skal straks meldes skriftlig til Post- og teletilsynet.

Pålagte endringer:

Post- og teletilsynet kan gi pålegg om endringer når den tekniske utviklingen, hensynet til andre brukere av frekvenser, eller andre forhold gjør dette nødvendig.

Opphør av konsesjon

Det er to måter en konsesjon opphører på: Konsesjonsinnehaver sier opp konsesjonen Post- og teletilsynet trekker tilbake en konsesjon. Oppsigelse skal sendes til Post- og teletilsynet. Oppsigelsen skal være være skriftlig, datert og underskrevet av konsesjonsinnehaver. Konsesjonen opphører når Post- og teletilsynet har mottatt gyldig oppsigelse. Innbetalt årsgebyr blir ikke refundert, selv om oppsigelsen blir registrert i løpet av kalenderåret. For å unngå betalingsforpliktelsene for påfølgende kalenderår, må oppsigelse av konsesjonen være mottatt av Post- og teletilsynet før inngangen til ny gebyrperiode som starter 1. januar hvert år. Dersom konsesjonen blir sagt opp etter overgang til ny gebyrperiode, refunderes ikke innbetalt gebyr og konsesjonsinnehaver hefter fortsatt for krav som ikke er betalt i oppsigelsesåret.